Veřejné obchodní podmínky

Základní pojmy

Prodejce – společnost AlterVet Trade, s.r.o., IČO: 087 95 614, se sídlem Matulkova 1510/27, 612 00 Brno – Královo Pole, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115553.
Distributor – osoba zmocněná či jinak oprávněná Prodejcem k přijetí Objednávky od Zákazníka.
Přepravce – 3. osoba, zvolená Prodejcem, která doručí Zboží po uzavření Kupní smlouvy na místo, určené Zákazníkem.
Zákazník – jakákoli právnická či fyzická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře anebo hodlá uzavřít s Prodejcem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude Zboží.
Smluvní strany – Prodejce a Zákazník společně.
Objednávka – právní jednání Zákazníka, kterým si prostřednictvím Distributora, případně s využitím e-mailu, telefonu anebo pošty Zákazník objedná konkrétní Zboží a jeho množství u Prodejce. Objednávka je úplná a řádná, obsahuje-li název a kód Zboží dle Katalogu, jeho cenu a požadované množství.
Nařízení – nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Kupní smlouva – smlouva, uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem prostřednictvím Distributora či jinak, jejímž předmětem je prodej Zboží Prodejcem Zákazníkovi.
Zboží – movité věci Prodejce, prezentované v Katalogu a určené ke koupi Zákazníkem.
Katalog – seznam Zboží, nabízeného Prodejcem a určeného ke koupi Zákazníkem. Katalog obsahuje název, kód a cenu Zboží bez DPH. Tyto údaje slouží pro specifikaci Objednávky Zákazníka.
Objednávkový formulář – listina, sloužící k prvotní Objednávce Zákazníka, kde Zákazník mimo Objednávky Zboží uvede své fakturační údaje, telefonický a e-mailový kontakt a prohlášení o seznámení se    s těmito obchodními podmínkami a souhlas s užitím jeho osobních údajů pro marketingové účely. Podle Objednávkového formuláře bude Zákazník při dalším jednání s Prodejcem blíže identifikován.

Kontraktační proces

Prezentace Zboží v Katalogu nemusí indikovat dostatečné skladové zásoby příslušného Zboží u Prodejce a takováto prezentace Zboží není nabídkou k uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1732 OZ. Učiní-li Zákazník Objednávku příslušného Zboží, nejedná se o přijetí nabídky k uzavření Kupní smlouvy, ale o nabídku, adresovanou Prodejci, k uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu.
V případě mezinárodního prvku ve smluvním vztahu mezi Smluvními stranami se za místo uzavření Smlouvy považuje vždy sídlo Prodejce.

Práva z vadného plnění, reklamační proces

Zboží je vadné, nemá-li sjednané či prezentované vlastnosti, kvantitu či jakost. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží a vady v dokumentech, nutných pro řádné užívání Zboží.
Je-li Zboží vadné při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, zakládá tato skutečnost odpovědnost Prodejce z vadného plnění a Zákazníkovi náleží práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění náleží Zákazníkovi i v případě výskytu vady Zboží až po přechodu nebezpečí škody na Zboží, vznikla-li tato vada v důsledku porušení zákonné povinnosti Prodejce.
Prodejce odpovídá Zákazníkovi, že Zboží bude mít k okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zákazníka ujednané vlastnosti a nejsou-li vlastnosti nijak ujednány, vlastnosti obvykle vyžadované od zboží obdobného charakteru a určení a že Zboží vyhovuje relevantním právním předpisům, upravujícím používání Zboží na území České republiky.
Prodávající neodpovídá Zákazníkovi, že Zboží vyhovuje příslušným právním předpisům jiného státu, než České republiky, upravující používání příslušného Zboží na území tohoto jiného státu, kde má být Zboží případně použito.
Má-li Zboží vadu, je nutné tuto vadu oznámit Prodejci neprodleně po jejím zjištění. Neoznámí-li Zákazník vadu včas poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude reklamace Prodejcem uznána. Neprodleně po oznámení vady Prodejci je Zákazník povinen Zboží Prodejci předat k posouzení vady a k vyřízení reklamace. Nebude-li Zboží předáno, nemůže být reklamace vyřízena.
Je-li Zboží vadné a Zákazníkovi vzniknou práva z vadného plnění, má Zákazník nárok na opravu věci, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadné plnění Prodejce současně podstatným porušením Kupní smlouvy, má Zákazník nárok též na výměnu zboží případně na odstoupení od Kupní smlouvy.
Volba způsobu vyřízení reklamace Zboží náleží Zákazníkovi, který ji musí učinit současně s vytknutím vady (reklamací), případně bezprostředně po ní a tuto volbu Zákazník nemůže bez souhlasu Prodejce dodatečně měnit. To neplatí, ukáže-li se vada jako neopravitelná a Zákazník zvolil jako právo z vadného plnění opravu Zboží. Neučiní-li Zákazník volbu práva z vadného plnění včas, má nárok na práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy Prodejcem.
Neodstraní-li Prodejce vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Není-li Prodejce schopen dodat Zákazníkovi nové Zboží po uplatnění práva na výměnu Zboží, sdělí tuto skutečnost Prodejce neprodleně Zákazníkovi a v takovém případě platí, že okamžikem doručení informace o nedostupnosti Zboží Zákazníkovi Zákazník od Kupní smlouvy odstoupil.
Není-li možné Zboží opravit, sdělí tuto skutečnost Prodejce neprodleně Zákazníkovi a v takovém případě má zákazník nárok na výběr jiného práva z vadného plnění. Odstavec 6 tohoto článku tímto není nijak dotčen.

Přeprava Zboží, přechod vlastnictví a nebezpečí škody na Zboží

Zboží je Zákazníkovi doručeno Přepravcem do 3 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
Prodejce je oprávněn dodat objednané Zboží i po částech, ve více baleních a prostřednictvím více Přepravců. Již jednou objednané Zboží Zákazníkem a nedodané v prvotní zásilce Přepravcem Zákazníkovi je stále vedeno v evidenci Prodejce a bude Zákazníkovi dopraveno ve standardní 14 denní lhůtě, pouze v další zásilce. Objedná-li Zákazník takto prvotně nedodané Zboží znovu, jedná se o novou Objednávku a Zboží mu tak může být doručeno dvakrát, případně vícekrát.
Náklady na přepravu Zboží nese při objednávce za více než 1000,- Kč bez DPH Prodejce. Objedná-li si Zákazník Zboží v hodnotě nižší, než 1000,- Kč bez DPH, bude k celkové ceně Zboží připočten paušální poplatek za přepravu Zboží ve výši 119,- Kč .
Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodejce na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím od Přepravce.
Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, ve smyslu ust. § 2132 a násl. Občanského zákoníku, vlastnické právo ke Zboží tedy na Zákazníka přejde nejdříve až úplným zaplacením kupní ceny za Zboží.
Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodejce Zboží věc podle obecných zvyklostí; nejsou-li takové zvyklosti, pak způsobem, potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem zabalí Prodejce Zboží pro přepravu.
Zákazník je oprávněn odmítnout převzít Zboží od Přepravce v případě, kdy je obal Zboží poškozen. V případě převzetí Zboží s poškozeným obalem od přepravce nemusí Prodejce uznat případnou reklamaci poškozeného Zboží.
Je-li Zboží dopravováno mimo území České republiky, případně mimo území Evropské unie a jednotného evropského trhu, je Zákazník povinen zajistit všechny povinnosti související s dovozem Zboží do cílové země, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem Zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.
Prodejce doporučuje Zákazníkovi při přejímce Zboží od Přepravce Zboží vždy pečlivě prohlédnout


a zkontrolovat, nebylo-li Zboží při přepravě poškozeno anebo bylo-li dodáno Zboží v požadovaném množství a kvalitě. Zjistí-li Zákazník jakoukoli vadu či nedostatek Zboží při přejímce, učiní o tomto záznam s pracovníkem Přepravce. Tento záznam poté bude relevantním dokumentem při zjištění osoby odpovědné za případnou vadu či škodu na Zboží.

Platební podmínky, prodlení Zákazníka, sankce

Kupní cena, uvedena v Katalogu, je vždy uváděna bez DPH a k této ceně bude po uzavření Kupní smlouvy připočtena DPH v zákonné výši.
Kupní cena bude Prodejcem vyfakturována daňovým dokladem, splňujícím náležitosti zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který bude Zákazníkovi odeslán e-mailem po předání Zboží Přepravci, případně může být přiložen přímo ke Zboží.
Kupní cena může být uhrazena buďto bankovním převodem na účet, v termínu, uvedeném v daňovém dokladu, anebo dobírkou přímo u Přepravce.
Kupní cena je řádně uhrazena přijetím kupní ceny v plné výši na účet Prodejce, anebo zaplacením dobírky Přepravci.
Úhrada prvotní Objednávky Zákazníka, provedené s využitím Distributora a Objednávkového formuláře musí být provedena výlučně prostřednictvím dobírky u Přepravce.
Prodlení s placením kupní ceny, trvající déle než 5 pracovních dnů, se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.
Při prodlení Zákazníka s placením kupní ceny vzniká Prodejci nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Po dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou svých závazků vůči Prodejci je mu veškeré další Zboží dodáváno pouze na dobírku (bez možnosti uplatnění dobírkových slev).
Prodlení s placením kupní ceny je též důvodem pro odmítnutí přijetí další Objednávky Zákazníka Prodejcem.

Další prodej Zboží Zákazníkem

Zákazník se zavazuje dále přeprodávat Zboží výlučně koncovým spotřebitelům.
Zákazník je povinen Zboží dále přeprodávat výlučně v originálním obalu. Nepřípustný je prodej Zboží bez obalu, případně prodej jiného zboží v obalu od Zboží, dodaného Prodejcem.
Porušení některého ustanovení tohoto článku o prodeji Zboží koncovým zákazníkům je důvodem pro odmítnutí přijetí další Objednávky Zákazníka.

Volba práva, sudiště

Veškeré právní vztahy mezi Smluvními stranami, vyplývající z Kupní smlouvy a případných následných nároků Smluvních stran se bez ohledu na případný mezinárodní prvek řídí českým právem.
Užití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, případně jiných, obdobných mezinárodních smluv, které by mohly dopadat na závazkový vztah mezi Smluvními stranami, vyplývající z Kupní smlouvy, se vylučuje.
Pro všechny budoucí spory mezi Smluvními stranami, vyplývající z uzavření Kupní smlouvy případně následných nároků Smluvních stran po uzavření Kupní smlouvy, související s Kupní smlouvou, případně spory, týkající se platnosti a účinnosti Kupní smlouvy, je místně příslušným obecný soud Prodejce, a to bez ohledu na případný mezinárodní prvek mezi Smluvními stranami.

Ochrana osobních údajů

Prodejce při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to osobní údaje, poskytnuté Prodejci Zákazníkem, který je fyzickou osobou, za účelem uzavření a plnění smluv mezi Smluvními stranami, ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení. Neposkytne-li Zákazník své osobní údaje, nebude Prodejce schopen uzavřít se Zákazníkem jakoukoli smlouvu a tuto následně plnit.
Prodejce je správcem i zpracovatelem osobních údajů, ve smyslu Nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje, zpracovávané Prodejcem jsou: jméno, příjmení, identifikační číslo, sídlo/místo podnikání, e-mail, telefonní číslo. Tyto osobní údaje nebudou použity k žádným marketingovým nebo jiným účelům, krom účelu uzavření a plnění smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem fyzickou osobou, neudělí-li k tomuto Zákazník svůj souhlas v Objednávce.
Udělí-li k tomu Zákazník souhlas, mohou být jeho osobní údaje použity i pro marketingové a reklamní účely, kdy budou Zákazníkovi e-mailem zasílány či telefonicky sdělovány propagační sdělení, mimořádné slevové a obdobné akce Prodejce a personalizované nabídky k uzavření Kupní smlouvy ke Zboží. Při tomto marketingovém zpracování osobních údajů může Prodejce poskytnout osobní údaje Zákazníka i 3. osobě, která bude osobní údaje zákazníka zpracovávat stejným způsobem, jako Prodejce. Souhlas může být Zákazníkem kdykoli odepřen, a to prostřednictvím e-mailové zprávy Prodejci, kde Zákazník uvede, že nadále nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení a používáním jeho osobních údajů k marketingovým a obdobným účelům.
V případě, že Prodejce v rámci marketingových kampaní nebo obdobných způsobech zpracování osobních údajů Zákazníka předá jeho osobní údaje 3. osobě, bude o tom Zákazníka předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předává.
Osobní údaje budou Prodejcem zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy a 5 let po jejím skončení budou osobní údaje zničeny. Všichni zaměstnanci Prodejce jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech či údajích, které by mohly souviset či souvisí se zpracováním osobních údajů Zákazníků.
Zákazník jako subjekt osobních údajů je oprávněn po Prodejci požadovat zejména přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, opravu či výmaz anebo omezení zpracování těchto údajů. Dále je Zákazník oprávněn vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů či k přenositelnosti údajů. Za tímto účelem může Zákazník kontaktovat Prodejce standardním způsobem komunikace či na telefonním čísle (+420) 721 081 113 v pracovní době Po-Pá od 8 hod. do 16 hod.
Proti způsobu zpracování osobních údajů může Zákazník podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 2. 2020 a uplatní se na všechny Kupní smlouvy, uzavřené se Zákazníky podnikatelského charakteru.
Tyto obchodní podmínky se neuplatní na kupní smlouvy, uzavřené se spotřebitelem ani na Kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím e-shopu Prodejce.
Kontaktní údaje Prodejce pro řešení Objednávek, reklamací, stížností proti způsobu zpracování osobních údajů apod. je tel.: +420 721 081 113, e-mail: info@altervettrade.com, korespondenční adresa: Lesnická
790/14, 613 00 Brno

Aktuální znění těchto obchodních podmínek je ke stažení na webu Prodejce: www.altervettrade.com


PROČ AV CARTILAN?

  • Naše výrobky jsou klinicky ověřené
  • Vyrobeno v ČR
  • Každá šarže účinných látek je testovaná
  • Dosahujeme vynikajících výsledků
  • Naše výrobky jsou schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)