Kloubní péče

FILOZOFIE ZNAČKY 01 Prémiová kvalita účinných látek K zaji t n maximáln účinnosti produkt se použ vaj v hradn kvalitn suroviny od prověř en ch česk ch nebo evropsk ch doda- vatel . Každá arže surovin je laboratorn ověř ena a opat ená certifikátem o anal ze. U bylin- n ch extrakt je použito p esn stanoven množstv m účinn ch látek pro je t vyšš účinnost. 05 Vysoký komfort užívání Tablety AV CARTILAN se snadno aplikuj a jsou opat eny p l c r hou pro p esn dávkován . 02 Klinicky prověřené kombinace látek Složen produkt navrhujeme s ohledem na maxi- máln účinnost. Čerpáme ze znalost veterinárn ch l ka , zahraničn ch studi a v neposledn ad z vlastn ch zku enost z obdob v voje a testován . Hojn využ váme synergick ho p soben jednot- liv ch látek nebo jejich podporu p i vst ebáván a dostupnosti v organismu. 06 Maximální bezpečnost Produkty jsou registrovány a schváleny Ústavem pro státn kontrolu veterinárn ch biopreparát a l čiv, kter prov uje jejich účinnost a bezpečnost. 03 Optimální poměr účinných látek Optimalizac složen účinn ch látek u produktu se doc lilo maximáln účinnosti v jedn tablet s ohle- dem na komfort už ván a bezpečnost p pravku. 04 Omega-3 mastné kyseliny Pro snaz spontánn p jem p idáváme do produk- t Omega-3 mastn kyseliny, tj. extrakt z ryb ho oleje od p edn ho v carsk ho v robce. Extrakt je vyráb n z prvot dn ho ryb ho oleje. 07 Vyvinuto ve spolupráci s veterináři P i v voji veterinárn ch p pravk úzce spolupra- cujeme s veteriná i a veterinárn mi klinikami. Zo- hled ujeme jejich bohat zku enosti v dan pro- blematice, jejich nápady a požadavky. V sledkem je produkt, kter je maximáln účinn , bezpečn a snadno aplikovateln . 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5NDI=